top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Voorwaarden toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Jolien Legrand en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, trajecten, workshops, opleidingen, coachinggesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei en ontwikkeling.
1.2 Partijen sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Jolien Legrand is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk bevestigd. 

2.2 Bij aanvaarding van een offerte door de klant behoudt Jolien Legrand het recht om de offerte alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2.3 Mondelinge aanvaarding van de klant is slechts bindend slechts nadat de klant op schriftelijke wijze heeft bevestigd.

2.4 Wanneer de offerte wordt aanvaard, betaalt de klant een voorschot. Na betaling is de sessie of deelname gereserveerd.

Artikel 3. Garantie

3.1 Als partijen een dienstenovereenkomst zijn aangegaan, bevat deze voor Jolien Legrand uitsluitend inspanningsverplichtingen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Jolien Legrand heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
4.2 De klant zorgt ervoor dat Jolien Legrand tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
4.3 Als de klant er niet voor heeft gezorgd dat Jolien Legrand tijdig kan beginnen aan de opdracht, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 5. Informatieverstrekking door de klant
5.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking.
5.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5.3 Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, stuurt Jolien Legrand de betreffende documenten terug. Dit geschiedt op voor rekening van de klant.
5.4 Stelt de klant de door Jolien Legrand gevraagde informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig, of niet behoorlijk beschikbaar, waardoor de uitvoering van de overeenkomst vertraging oploopt, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten/gepresteerde uren voor rekening van de klant.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
6.1 Jolien Legrand behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwikkelde inhoud, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolien Legrand (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
6.3 De klant zal de aangeboden inhoud niet gebruiken voor welk commercieel gebruik dan ook zonder toestemming van Jolien Legrand.

Artikel 7. Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van sessies, afspraken en trajecten

7.1 Indien de klant een sessie annuleert is hij 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd als forfaitaire en conventionele schadevergoeding.

7.2 Bij annulatie gedurende, of na, de laatste 48 uur voor aanvang van een sessie zal het integrale goedgekeurde offertebedrag worden aangerekend als vergoeding voor de misgelopen opbrengsten en gemaakte kosten.

7.3 In geval van trajecten, online en/of offline, is annulering niet mogelijk vanaf het moment van inschrijving en betaling.

7.4 In het geval van trainingen die Jolien Legrand voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
7.5 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Jolien Legrand op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Jolien Legrand naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de  gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever. 

7.6 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) te vergoeden.

Artikel 8. Prijzen & betalingsvoorwaarden

8.1 Alle prijzen die Jolien Legrand hanteert zijn in euro’s. Bovenop eventuele pakketprijzen staat de klant in voor de overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

8.2 Prijzen die op de website vermeld staan, kunnen te allen tijden worden gewijzigd. De nieuwe prijzen zijn van toepassing op alle sessies die vanaf die datum worden geboekt.

8.3 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
 

Artikel 9.     Recht op ontbinding
9.1 In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of uitstel van betaling zal Jolien Legrand de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen.
9.2 Bij wanbetaling behoudt Jolien Legrand zich het recht voor om verdere leveringen van haar producten/diensten stop te zetten en wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beschouwd als ontbonden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
9.3 Bij eenzijdige contractbreuk of bij ontbinding van de overeenkomst door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van minimum 30% van de aanvaarde offerte- of factuurprijs. Als de reële schade groter is dan behoudt Jolien Legrand het recht om deze te bewijzen en te vorderen.

Artikel 10.    Overmacht
10.1 Gevallen van overmacht, oorzaken die bij leveranciers, vervoerders of bij posterijen liggen en elke onvoorziene omstandigheid die de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, schorten de uitvoering van de verbintenissen op, zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen.

Artikel 11.    Wijziging van de overeenkomst
11.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

Artikel 12. Geheimhouding van vertrouwelijke informatie

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2 Als Jolien Legrand op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Jolien Legrand zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jolien Legrand niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Jolien Legrand bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Jolien Legrand beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 14.    Gevolgen nietigheid
14.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Artikel 15.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
15.2 De Belgische rechter in het arrondissement waar Jolien Legrand is gevestigd/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Deze rechter is:
    - Het vredegerecht te Deurne;
    - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen  afdeling Antwerpen;
    - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen;
    - Hof van Beroep te Antwerpen.

Artikel 16.    Aanvaarding algemene voorwaarden
Door het aanvaarden van de offerte of factuur wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

Opgesteld te Antwerpen op 16 januari 2024

Alle activiteiten van Jolien Legrand vallen onder de eenmanszaak Jolien Legrand, 

Ondernemingsnummer 0781.777.240, BTW-nummer BE0781.777.240

Mortselsesteenweg 119, Deurne, bereikbaar via e-mail mail@jolienlegrand.be

bottom of page